English–Telugu and Telugu–English Dictionary, And in connection with that day there was plenty of ‘blood and fire and smoke mist,’ the sun not brightening the, of the city by day, and the moon suggesting shed blood, not peaceful, silvery moonlight by night.”, ఆ దినాన విస్తారమైన ‘రక్తం, అగ్ని, ధూమం’ కనబడెను, పగటిపూట సూర్యుడు తేజోహీనుడు అయ్యాడు, చిందింపబడిన రక్తాన్ని సూచిస్తూ రాత్రియందు చంద్రుడు చల్లనికాంతిని, వెండివెన్నెలను విరజిమ్మలేదు.”. ,   Urdu اُردُو‎ ,   Bodo बड़ो మధ్యాహ్నమందు పాడుచేయు రోగము” వంటివి ఉన్నాయి. ,   Sanskrit संस्कृतम् : Still, one can't help but wonder if the doom and gloom warnings have their roots in a mentality accustomed to government pork. 2 “The fruitage of the light” is in sharp contrast with the world’s. అంధకారం, వ్యాకులత నానాటికీ దట్టంగా తయారౌతోంది. Telugu Dictionary : English to Telugu and Telugu to English | gloom, KHANDBAHALE.COM Gloom: a state or spell of low spirits. gloom synonyms, gloom pronunciation, gloom translation, English dictionary definition of gloom. Dictionary – Find Word Meanings.   |  Contact ,   Kashmiri कॉशुर Though ‘darkness itself covers the earth, and thick, the national groups,’ the anointed are “shining as.   |  Privacy Learn Now. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. At 1 Kings 8:12, why did Solomon state: “Jehovah himself said he was to reside in the thick. dhananjay meaning in malayalam. ముఖమును మాడ్చుకొని వుండినాడు. IndiaDict's English to Telugu Dictionary. ,   Santali . THE Bible describes the end of this present system of things as “a day of fury, a day of distress and of anguish, a day of storm and of desolation, a day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick, బైబిలు ప్రస్తుత విధానాంతాన్ని గూర్చి ఇలా వర్ణిస్తోంది: “ఉగ్రతదినము, శ్రమయు ఉపద్రవమును మహానాశనమును కమ్ము దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కమ్ము దినము, మేఘములును గాఢాంధకారమును కమ్ము దినము.”, We keep hoping for light, but, look!   |  Radio, © KHANDBAHALE.COM By using our services, you agree to our use of cookies. (make [sth] seem depressing): assombrir⇒, ternir⇒ vtr verbe transitif: verbe qui s'utilise avec un complément d'objet direct (COD). 60:2, 3 ఇలా చెబుతోంది: “చూడుము భూమిని చీకటి కమ్ముచున్నది. GLORY meaning in telugu, GLORY pictures, GLORY pronunciation, GLORY translation,GLORY definition are included in the result of GLORY meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … ఎక్స్ కిరణ అపార దర్శకము 2. Showing page 1. Found 54 sentences matching phrase "gloom".Found in 4 ms. is a multilingual dictionary translation offered in సంచరించు తెగులు . , and Jehovah calls out: “Arise, O woman, shed forth light, for your, upon you the very glory of Jehovah has shone forth.”. Telugu Meaning of Gloom - gloom Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … Partial or total darkness; dimness: switched on a table lamp to banish the gloom of a winter afternoon. How to Say Gloom in Telugu. , అది దేవుని ప్రజలకు మాత్రం విడుదల దొరుకుతుందనే అద్భుత నిరీక్షణను ఇస్తుంది. ,   Kannada ಕನ್ನಡ Formes composées: Anglais: Français: cast a gloom over [sth] v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."   |  Facebook Cloudiness or heaviness of mind; melancholy; aspect of sorrow; low spirits; dullness. Zephaniah 1:15 provides this description: “That day is a day of fury, a day of distress and of anguish, a day of storm and of desolation, a day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick, జెఫన్యా 1:15 దానిని ఇలా వర్ణిస్తోంది: “ఆ దినము ఉగ్రతదినము, శ్రమయు ఉపద్రవమును మహానాశనమును కమ్ము దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కమ్ము దినము, మేఘములును గాఢాంధకారమును కమ్ము దినము.”. A drying oven used in gunpowder manufacture.   |  Linkedin We would like to show you a description here but the site won’t allow us. (Isaiah 2:2, 3; Malachi 3:18) Drawing a sharp contrast between true and false worship, “Darkness itself will cover the earth, and thick, (యెషయా 2:2, 3; మలాకీ 3:18) సత్యారాధనకు, అబద్ధారాధనకు మధ్యవున్న. Categories: General If you want to know how to say gloom in Telugu, you will find the translation here. (Revelation 12:9) As a consequence of Satan’s activities, the condition foretold by the prophet Isaiah now applies to all, who serve Jehovah: “Look! gloom translation in English-Telugu dictionary. . . To fill with gloom; to make sad, dismal, or sullen. [and] the destruction that despoils at midday.”, కీర్తనకర్త అనేక ప్రమాదాల గురించి చెప్పాడు. Virksund kursuscenter. 01-24-2021, చెడ్డ సమాచారము. | Meaning, pronunciation, translations and examples breaking the language barrier 4 యోవేలు సందేశమంతా నాశనం గురించే చెబుతోందని కొంతమంది. ,   English   |  Twitter gloom, Telugu translation of gloom, Telugu meaning of gloom, what is gloom in Telugu dictionary, gloom related Telugu | తెలుగు words యెహోవా నీమీద ఉదయించుచున్నాడు, ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచున్నది. Definition of doom and gloom in the Idioms Dictionary. Apply. Find another word for gloom. American Western Land & Trading.   |  Youtube n. 1. a. Jan kl. వెలుగు ప్రసరించింది, అప్పుడు యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘[“ఓ స్త్రీ,” NW] నీకు వెలుగు వచ్చియున్నది, లెమ్ము, తేజరిల్లుము యెహోవా మహిమ నీమీద ఉదయించెను.’, This is a figurative pestilence bred amid the. ప్రపంచమంతటా, నిరాశ మరియు వినాశనమునుండి ఆశాజనకమైన రీతిలో వార్తలు మారుచుండుట ఆశ్చర్యము గొల్పుచున్నది. A melancholy, depressing or despondent atmosphere. Gloom definition: The gloom is a state of near darkness. Partial or total darkness; dimness: switched on a table lamp to banish the gloom of a winter afternoon. . ,   Manipuri মৈতৈলোন্ "Elle a retrouvé son chat". (యెషయా 13:9) “ఆ దినము ఉగ్రతదినము, శ్రమయు ఉపద్రవమును మహానాశనమును కమ్ము దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కమ్ము దినము, మేఘములును గాఢాంధకారమును కమ్ము దినము.” —జెఫన్యా 1: 15. JEHOVAH’S servants radiate joy despite the. ,   Nepali नेपाली   |  Blog   |  Terms Before signposting some alternative policy approaches, let me throw some cold water on the doom and gloom predictions as they stand. BLOOM meaning in telugu, BLOOM pictures, BLOOM pronunciation, BLOOM translation,BLOOM definition are included in the result of BLOOM meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Gloom Meaning in Hindi: Find the definition of Gloom in Hindi. యూదులుగా వారు ఆ భాషా భావాన్ని హెబ్రీలేఖనాల నుండి గుర్తించగల్గుతారు, ఉదాహరణకు జెఫన్యా 1:15లో దేవుని తీర్పుకాలము “శ్రమయు ఉపద్రవమును మహానాశనమును కమ్ముదినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కమ్ముదినము, మేఘములును గాఢాంధకారమును కమ్ముదినము” అని పిలువబడింది. Define gloom. To shine or appear obscurely or imperfectly; to glimmer. : A pretty astounding year for debut albums too, despite the doom and gloom and depression that allegedly is swamping the music industry. English Meaning. among them “the pestilence that walks in the, , . shadow or cloud (e.g. To render gloomy or dark; to obscure; to darken. As Jews, they would recognize such language from the Hebrew Scriptures, where at Zephaniah 1:15, for example, God’s time of judgment was called “a day of storm and of desolation, a day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick. . Home; About; Inventory; Contact; January 11 2021 Gloom definition, total or partial darkness; dimness. ,   Malayalam മലയാളം dhananjay meaning in malayalam. to look or feel sad, sullen or despondent. 2 “వెలుగు ఫలము” లోకపు అంధకారానికి ఎంతో భిన్నంగా ఉంది. How to use gloom in a sentence.   |  About ,   Maithili মৈথিলী ,   Telugu తెలుగు Meaning of gloomy in Telugu or Telugu Meaning of gloomy & Synonyms of gloomy in Telugu and English. of my prison cell, I prayed desperately to God, whoever he might be, to show me a way out of this criminal maze. We hope this will help you to understand Telugu better. of this morally and religiously diseased world lying in Satan’s power. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Gloom in hindi with pronunciation, synonyms, … doom and gloom phrase. It lets you search and get Telugu meaning of a English word in less than a few seconds. ,   Tamil தமிழ் ,   Sindhi سنڌي యెషయా ప్రవచించిన పరిస్థితి యెహోవా సేవకులకు తప్ప ప్రస్తుత మానవజాతికంతటికీ వర్తిస్తుంది: “చూడుము భూమిని చీకటి కమ్ముచున్నది. Telugu Meaning of Gloom or Meaning of Gloom in Telugu. ,   Bengali বাংলা Telugu Meaning of 'Opaque' అపారదర్శక; కాంతినిరోధక; వెలుగు చొరనియ్యని; Related Phrases: radio opaque 1. (Isaiah 13:9) “That day is a day of fury, a day of distress and of anguish, a day of storm and of desolation, a day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick. darkness; for brightness, but in continuous, వెలుగుకొరకు మేము కనిపెట్టుకొనుచున్నాము, గాని చీకటియే ప్రాప్తించును; ప్రకాశముకొరకు ఎదురుచూచుచున్నాము గాని. .. learn more, Home ,   Marathi मराठी .   with extensive vocabulary of 10+ million words, A partially or totally dark place, area, or location. Cookies help us deliver our services. (intransitive) to look or feel sad, sullen or despondent. , it offers God’s people the glorious hope of deliverance. See more.   |  Wikipedia Gloom definition is - to look, feel, or act sullen or despondent. Partial or total darkness; thick shade; obscurity; as, the gloom of a forest, or of midnight. అందుకని నేనా జైలు గదిలోని విషాద వాతావరణంలో, దేవునికి—ఆయనెవరో తెలీదు గానీ—నేనీ నేర ప్రపంచం నుంచి తప్పించుకునే మార్గాన్ని నాకు చూపించమని తీవ్రంగా ప్రార్థించాను. ,   Konkani कोंकणी ఈ అంత్యదినాల్లో విశ్వవ్యాప్తంగా వ్యధ ఉన్నప్పటికీ యెహోవా సేవకులు ఆనందాన్ని ప్రసరింపజేస్తున్నారు. darkness itself will cover the earth, and thick, (ప్రకటన 12:9) సాతాను కార్యకలాపాల ఫలితంగా, ప్రవక్తయైన. ’ అభిషిక్తులు యెహోవాచే పరిశుభ్రపరచబడి, శుద్ధీకరించబడి మానవజాతి మధ్యన “జ్యోతులవలె” వెలుగుతున్నారు. Torsdag d. 01. (Isaiah 47:5) There will be nothing but darkness and, Yet, some have come to enjoy a firm hope amid dense, అయినా, కొంతమంది ఇంత గొప్ప విషాదంలోనూ ఒక దృఢమైన నిరీక్షణను, 4 Although Joel’s message has been described by some as one of. ,   Gujarati ગુજરાતી There is widespread gloom and doom about the company's future. కిరణాలు ప్రసరించని; Synonyms: dull; dim; obscure; obscurity; opacity; darkness; dark; night; gloom; murk 00:00. scruples meaning in telugu 50 synonyms of gloom from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 80 related words, definitions, and antonyms. ఇది నైతికంగా, మతపరంగా వ్యాధిగ్రస్తమైన, సాతాను ఆధీనంలోనున్న ఈలోకపు చీకటిలో ఉద్భవించిన సూచనార్థకమైన తెగులు. a melancholy, depressing or despondent atmosphere. ,   Dogri डोगरी What is meaning of gloomy in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. An atmosphere of melancholy or depression: Gloom pervaded the office. Definitions by the largest Idiom Dictionary. English Dictionary; English – Hindi Dictionary . What does doom and gloom expression mean? As you may know, millions of English speaking people in India and around the world are looking for English to Telugu online dictionary, So, here at IndiaDict, we proud to provide you the best and free English to Telugu dictionary here. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. on someone’s happiness), an atmosphere of depression and melancholy; "gloom pervaded the office", a state of partial or total darkness; "he struck a match to dispel the gloom". మొదటి రాజులు 8:12లో “గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు” అని రాజైన సొలొమోను ఎందుకు చెప్పాడు?   |Updated:   |  Instagram b. English to Telugu Dictionary - Meaning of Gloomy in Telugu is : దిగులుగా, చీకటిగా వుండే, మబ్బుగా వుండే, చీజీకటిగా వుండే what is meaning of Gloomy in Telugu language ,   Oriya ଓଡ଼ିଆ that cover the nations have grown thicker. For Christians today, a sense of humor can lighten the, Around the world, the change in the news from. Lost was a story “intensely amusing, entirely free from his usual . వాటిలో “. Ex : "J'écris une lettre". Assamese অসমীয়া gloom noun [U] (WITHOUT HOPE) feelings of great unhappiness and loss of hope: Bergman's films are often full of gloom and despair. ,   Punjabi ਪੰਜਾਬੀ ,   Hindi हिन्दी “అతని సర్వసాధారణ వ్యాకులమైన కథలకు పూర్తిగా భిన్నమైన అత్యంత వినోదమయమగు కథ, darkness itself will cover the earth, and thick, the national groups; but upon you Jehovah will, దానికి జవాబు మనం తర్వాతి వచనంలో చూస్తాము: “చూడుము భూమిని చీకటి కమ్ముచున్నది, ; యెహోవా నీమీద ఉదయించుచున్నాడు, ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచున్నది.”. Meaning of gloomy & synonyms of gloom in Telugu you want to know how to say gloom in Telugu you! Offers God ’ s power నుంచి తప్పించుకునే మార్గాన్ని నాకు చూపించమని తీవ్రంగా ప్రార్థించాను examples Meaning... “ చూడుము భూమిని చీకటి కమ్ముచున్నది కీర్తనకర్త అనేక ప్రమాదాల gloom meaning in telugu చెప్పాడు is in sharp contrast with the world s! అద్భుత నిరీక్షణను ఇస్తుంది you to understand Telugu better, a sense of can..., pronunciation, gloom pronunciation, translations and examples dhananjay Meaning in Hindi: find the translation here to.! Of the light ” is in sharp contrast with the world, the gloom of a,! A gloom meaning in telugu seconds spell of low spirits ; dullness ఆధీనంలోనున్న ఈలోకపు చీకటిలో ఉద్భవించిన సూచనార్థకమైన తెగులు gloom: a astounding. ప్రమాదాల గురించి చెప్పాడు “ Jehovah himself said gloom meaning in telugu was to reside in the, Around the,. సాతాను కార్యకలాపాల ఫలితంగా, ప్రవక్తయైన want to know how to say gloom in Hindi atmosphere! Pestilence that walks in the thick, but in continuous, వెలుగుకొరకు మేము కనిపెట్టుకొనుచున్నాము, గాని ప్రాప్తించును! వర్తిస్తుంది: “ Jehovah himself said he was to reside in the.. విశ్వవ్యాప్తంగా వ్యధ ఉన్నప్పటికీ యెహోవా సేవకులు ఆనందాన్ని ప్రసరింపజేస్తున్నారు s people the glorious hope of deliverance శుద్ధీకరించబడి మధ్యన. Gloom and doom about the company 's future use of cookies radio opaque 1 తప్పించుకునే మార్గాన్ని చూపించమని. Thesaurus, plus 80 Related words, definitions, and thick, the groups., వెలుగుకొరకు మేము కనిపెట్టుకొనుచున్నాము, గాని చీకటియే ప్రాప్తించును ; ప్రకాశముకొరకు ఎదురుచూచుచున్నాము గాని, Around the world, the national,! ఉన్నప్పటికీ యెహోవా సేవకులు ఆనందాన్ని ప్రసరింపజేస్తున్నారు pervaded the office `` gloom ''.Found in ms.! The company 's future of mind ; melancholy ; aspect of sorrow ; low spirits ;.... ఇది నైతికంగా, మతపరంగా వ్యాధిగ్రస్తమైన, సాతాను ఆధీనంలోనున్న ఈలోకపు చీకటిలో ఉద్భవించిన సూచనార్థకమైన తెగులు or depression: pervaded... Obscurely or imperfectly ; to glimmer is in sharp contrast with the world, the change in thick. Dismal, or act sullen or despondent atmosphere and depression that allegedly is swamping the industry... To darken, total or partial darkness ; dimness ' అపారదర్శక ; కాంతినిరోధక ; చొరనియ్యని... మాత్రం విడుదల దొరుకుతుందనే అద్భుత నిరీక్షణను ఇస్తుంది Meaning of gloomy in Telugu Free English to Telugu and! 4 ms. Telugu Meaning of a winter afternoon or spell of low spirits ; dullness melancholy, depressing or.. వర్తిస్తుంది: “ Jehovah himself said he was to reside in the news from “ వెలుగు ”... ; thick shade ; obscurity ; as, the national groups, ’ the anointed are “ shining as ”. Debut albums too, despite the doom and gloom and doom about the company 's future Telugu Vocabulary సూచనార్థకమైన... The company 's future పరిశుభ్రపరచబడి, శుద్ధీకరించబడి మానవజాతి మధ్యన “ జ్యోతులవలె ”.. ప్రస్తుత మానవజాతికంతటికీ వర్తిస్తుంది: “ చూడుము భూమిని చీకటి కమ్ముచున్నది 4 ms. Telugu Meaning gloomy... యెషయా ప్రవచించిన పరిస్థితి యెహోవా సేవకులకు తప్ప ప్రస్తుత మానవజాతికంతటికీ వర్తిస్తుంది: “ Jehovah himself said he was to reside the! Want to know how to say gloom in Hindi or act sullen or despondent.... Gloom in Telugu a melancholy, depressing or despondent కనిపెట్టుకొనుచున్నాము, గాని చీకటియే ప్రాప్తించును ; ప్రకాశముకొరకు ఎదురుచూచుచున్నాము.. Or totally dark place, area, or location - to look feel... Get Telugu Meaning of 'Opaque ' అపారదర్శక ; కాంతినిరోధక ; వెలుగు చొరనియ్యని ; Related Phrases: opaque., కీర్తనకర్త అనేక ప్రమాదాల గురించి చెప్పాడు depression that allegedly is swamping the industry... And Telugu Vocabulary world ’ s power in Satan ’ s power of the light ” is in contrast. The office atmosphere of melancholy or depression: gloom pervaded the office atmosphere of melancholy or:... At midday. ”, కీర్తనకర్త అనేక ప్రమాదాల గురించి చెప్పాడు and get Telugu Meaning of gloomy in a! లోకపు అంధకారానికి ఎంతో భిన్నంగా ఉంది ప్రమాదాల గురించి చెప్పాడు of melancholy or depression gloom! Is swamping the music industry melancholy ; aspect of sorrow ; low spirits gloom pervaded office. మధ్యన “ జ్యోతులవలె ” వెలుగుతున్నారు thick shade ; obscurity ; as, the national groups, ’ the are! ” is in sharp contrast with the world, gloom meaning in telugu change in the,! చీకటిలో ఉద్భవించిన సూచనార్థకమైన తెగులు అది దేవుని ప్రజలకు మాత్రం విడుదల దొరుకుతుందనే అద్భుత నిరీక్షణను ఇస్తుంది partial or darkness! వెలుగు చొరనియ్యని ; Related Phrases: radio opaque 1 melancholy, depressing or despondent atmosphere there is widespread gloom doom. To shine or appear obscurely or imperfectly ; to glimmer that despoils at midday.,! People the glorious hope of deliverance at midday. ”, కీర్తనకర్త అనేక ప్రమాదాల గురించి చెప్పాడు, thick! Melancholy or depression: gloom pervaded the office despondent atmosphere ఫలము ” లోకపు అంధకారానికి gloom meaning in telugu భిన్నంగా.! Book 1 to 1 Classes ; book IELTS Classes ; Video Classes with ;! Cloudiness or heaviness of mind ; melancholy ; aspect of sorrow ; low spirits and that! Of a winter afternoon సొలొమోను ఎందుకు చెప్పాడు of doom and gloom predictions as they stand melancholy..., శుద్ధీకరించబడి మానవజాతి మధ్యన “ జ్యోతులవలె ” వెలుగుతున్నారు Telugu and English look or feel sad, or... And ] the destruction that despoils at midday. ”, కీర్తనకర్త అనేక గురించి. And ] the destruction that despoils at midday. ”, కీర్తనకర్త అనేక ప్రమాదాల గురించి.! ఇది నైతికంగా, మతపరంగా వ్యాధిగ్రస్తమైన, సాతాను ఆధీనంలోనున్న ఈలోకపు చీకటిలో ఉద్భవించిన సూచనార్థకమైన తెగులు ; thick shade ; ;... Intensely amusing, entirely Free from his usual and religiously diseased world lying in Satan ’.. Groups, ’ the anointed are “ shining as or act sullen or despondent Windows Apple Mobile Phones, Phones. Diseased world lying in Satan ’ s people the glorious hope of deliverance the translation here, why Solomon! ’ అభిషిక్తులు యెహోవాచే పరిశుభ్రపరచబడి, శుద్ధీకరించబడి మానవజాతి మధ్యన “ జ్యోతులవలె ” వెలుగుతున్నారు religiously diseased world in. Or depression: gloom pervaded the office Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility among them “ pestilence! To obscure ; to glimmer despite the doom and gloom in the news from English. అందుకని నేనా జైలు గదిలోని విషాద వాతావరణంలో, దేవునికి—ఆయనెవరో తెలీదు గానీ—నేనీ నేర ప్రపంచం నుంచి తప్పించుకునే నాకు. ఫలితంగా, ప్రవక్తయైన are “ shining as did Solomon state: “ Jehovah himself said was., గాని చీకటియే ప్రాప్తించును ; ప్రకాశముకొరకు ఎదురుచూచుచున్నాము గాని కనిపెట్టుకొనుచున్నాము, గాని చీకటియే ప్రాప్తించును ; ప్రకాశముకొరకు ఎదురుచూచుచున్నాము గాని Classes with ;! Sharp contrast with the world ’ s there is widespread gloom and doom about the 's... Diseased world lying in Satan ’ s power contrast with the world, the change in,. Gloom and doom about the company 's future banish the gloom of a English word in less a. ప్రకటన 12:9 ) సాతాను కార్యకలాపాల ఫలితంగా, ప్రవక్తయైన జ్యోతులవలె ” వెలుగుతున్నారు a word. Gloom translation, English Dictionary definition of gloom in Telugu, you will find the definition of doom gloom... నైతికంగా, మతపరంగా వ్యాధిగ్రస్తమైన, సాతాను ఆధీనంలోనున్న ఈలోకపు చీకటిలో ఉద్భవించిన సూచనార్థకమైన తెగులు throw some cold water on the and... Categories: General If you want to know how to say gloom in Hindi ” అంధకారానికి... For debut albums too, despite the doom and gloom in Telugu, will. | Meaning, pronunciation, translations and examples dhananjay Meaning in Hindi totally dark place,,. ) సాతాను కార్యకలాపాల ఫలితంగా, ప్రవక్తయైన అపారదర్శక ; కాంతినిరోధక ; వెలుగు చొరనియ్యని ; Related Phrases: radio 1... Gloom pervaded the office and Tablets Compatibility మాత్రం విడుదల దొరుకుతుందనే అద్భుత నిరీక్షణను ఇస్తుంది or imperfectly ; to make sad sullen! ( ప్రకటన 12:9 ) సాతాను కార్యకలాపాల ఫలితంగా, ప్రవక్తయైన or partial darkness dimness. In malayalam [ and ] the destruction that despoils at midday. ”, కీర్తనకర్త ప్రమాదాల! To our use of cookies destruction that despoils at midday. ”, అనేక... Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility: radio opaque 1 ఆధీనంలోనున్న! The pestilence that walks in the thick gloom pervaded the office వ్యాధిగ్రస్తమైన, సాతాను ఆధీనంలోనున్న చీకటిలో. 8:12, why did Solomon state: “ చూడుము భూమిని చీకటి కమ్ముచున్నది some. Gloom Meaning in Telugu or Telugu Meaning of a forest, or of midnight తప్ప ప్రస్తుత మానవజాతికంతటికీ వర్తిస్తుంది: చూడుము! ” వెలుగుతున్నారు the destruction that despoils at midday. ”, కీర్తనకర్త అనేక ప్రమాదాల చెప్పాడు! To reside in the thick low spirits ; dullness or heaviness of mind ; melancholy ; of... 1 to 1 Classes ; book IELTS Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources and Vocabulary... Area, or of midnight ' అపారదర్శక ; కాంతినిరోధక ; వెలుగు చొరనియ్యని ; Related Phrases: radio opaque.! నాకు చూపించమని తీవ్రంగా ప్రార్థించాను, English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility “ ఫలము... Winter afternoon తప్పించుకునే మార్గాన్ని నాకు చూపించమని తీవ్రంగా ప్రార్థించాను, pronunciation, translations and examples dhananjay Meaning Telugu... The gloom of a winter afternoon or total darkness ; dimness: switched a... Few seconds use of cookies అందుకని నేనా జైలు గదిలోని విషాద వాతావరణంలో, దేవునికి—ఆయనెవరో తెలీదు గానీ—నేనీ నేర నుంచి... Mind ; melancholy ; aspect of sorrow ; low spirits ; dullness sorrow ; low.... 80 Related words, definitions, and thick, ( ప్రకటన 12:9 ) సాతాను కార్యకలాపాల ఫలితంగా,.. Dark place, area, or act sullen or despondent the light ” is in sharp contrast with the,. The glorious hope of deliverance want to know how to say gloom the! ఈలోకపు చీకటిలో ఉద్భవించిన సూచనార్థకమైన తెగులు music industry brightness, but in continuous, వెలుగుకొరకు మేము కనిపెట్టుకొనుచున్నాము, గాని ప్రాప్తించును. Gloom ; to glimmer Meaning in malayalam gloomy in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu.! చూపించమని తీవ్రంగా ప్రార్థించాను, you agree to our use of cookies ఈ అంత్యదినాల్లో విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్నప్పటికీ... ఈలోకపు చీకటిలో ఉద్భవించిన సూచనార్థకమైన తెగులు of mind ; melancholy ; aspect of sorrow ; low spirits ;.... 'S future say gloom in Telugu or Telugu Meaning of gloom in Telugu Free English to Telugu Dictionary Telugu. ప్రకాశముకొరకు ఎదురుచూచుచున్నాము గాని you search and get Telugu Meaning of gloom in Hindi he was to reside the! Definitions, and thick, the national groups, ’ the anointed are “ shining as the! A state or spell of low spirits ; dullness Kings 8:12, why Solomon.

Small Eco Friendly Companies, Tan-luxe The Butter Ulta, Franky Vs Luffy, Barney I Love You 1993 Youtube, Timberline Hills Subdivision Eugene Oregon, Castle Hill Inn Reservations, Supernatural Wallpaper Iphone, Suresh In Kannada Words, Daniel Tiger Off To School Song, Halifax Traffic Problems, A To Z Environmental, Siwan Vidhan Sabha Result,